سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

پتانسيل يابي عناصر فلزي (به ويژه مس و طلا) در محدوده زاجكان

پتانسيل يابي عناصر فلزي (به ويژه مس و طلا) در محدوده زاجكان

پتانسيل يابی عناصر فلزی در محدوده زاجكان

چکیده مقاله:

منطقه زاجكان با وسعت حدود 40 كيلومتر مربع بـه دليـل مشابهت با انديس هاي موجود دراطراف آن و داشتن پتانسيل كـاني سـازي عناصـر فلزي بـويژه مـس و طـلا مـورد مطالعـه و بررسي هاي كاني شناسي و ژئوشيميايي قرار گرفته است. در اين منطقه مطالعات پتروگرافي به منظور تهيه نقشه زمين شناسي انجام شده است. سپس دگرساني منطقه بـر اسـاس مطالعـات مقاطع نازك و بررسيهاي دورسنجي مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين نمونه برداري ژئوشـيميايي و كـاني سـنگين بـا تـراكم بالاتري (در مقياس نيمه تفصيلي) انجام شده است که پس از پردازش و تجزيه و تحليل داده ها، مناطق اصلي مرتبط با كانه زايـي عناصـر مختلف به خصوص مس و طلا مورد شناسايي و بررسي هاي چكشي قرار گرفته و در نهايت سه محدوده اميـد بخـش جهـت اكتشاف تكميلي تر معرفي گرديد. در اين راستا از مطالعات ميكروسكوپي براي كنترل واحدهاي سنگي و مينرالوگرافي اسـتفاده شده كه شرح آن در مقاله آورده شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.