قوم لر قومیست همیشه سربلند و هیچ اهانتی نمی تواند از ارزش های حقیقی آن کم کند