دیدار قائم مقام محترم شرکت از سایت معدن مس سراکوه در سال 1400