توزیع کیف مدارس بین دانش آموزان در جشن عاطفه ها-مهرماه سال 1399