توزیع نذورات حسینی در طرح مواسات و همدلی با رعایت پروتکل های ستاد مبارزه با کرونا