سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

پروژه تولید و فرآوری گارنت و میکای صنعتی در استان کرمان، شهرستان سیرجان

معرفی :

معـدن گارنـت و میکای شـرکت زنوبـر ایرانیـان در اسـتان کرمـان، 15 کیلومتـری شـرق شـهر سـیرجان قـرار دارد. مسـیر ارتباطـي آن از جـاده آسـفالته سـیرجان – بافـت بـه طـول 15 کیلومتـر بعـد از نجـف شـهر و پـس از طـی یـک کیلومتـر ازجـاده آسـفالته و در ادامـه بـه محـدوده معـدن گارنـت شـرکت زنوبـر ایرانیـان مـی رسـیم.

مقــدار ذخیــره قطعــی محاســبه شــده بــرای ایــن معــدن 28.183 میلیــون تــن ذخیــره قطعــی کانســنگ گارنــت شیســت بــا درصــد وزنــی میانگیــن  14.45درصــد گارنــت و میــکا بــا درصــد وزنــی میانگیــن  27.6 بــرآورد شــده اســت.

تصاویر:

برنامه راهبردی :

بــا توجــه بــه ذخیــره و پتانســیل بــالای معــدن گارنــت و میکای شــرکت زنوبــر ایرانیــان و همچنیــن براســاس مطالعــات و ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه، اســتخراج از ذخایــر ایــن معــدن بــه صــورت دو فــاز میــان مــدت و بلنــد مــدت بــرای دو کانــی گارنــت و میــکا برنامــه ریــزی شــده اســت.

بـا توجـه بـه عملکـرد و رویکـرد شـرکت زنوبـر ایرانیـان، مـاده معدنـی گارنـت در فـاز کوتـاه مـدت خـود تـا انتهـای سـال 1402 بـه میـزان 70 هـزار تـن در سـال و در فـاز بلنـد مـدت تـا پایـان سـال 1403 بـه ظرفیـت تولیـد 140 هـزار تـن گارنـت در سـال خواهـد رسـید .

همچنیـن در فـاز میـان مـدت تولیـد میـکا تـا پایـان سـال 1402 بـه میـزان50 هـزار تـن در سـال و در فـاز بلنـد مـدت تـا پایـان سـال 1403 بـه ظرقیـت تولیـد 150 هـزار تـن در سـال خواهـد بـود.

قابـل ذکـر اسـت، معـدن گارنـت و میکای شـرکت زنوبـر ایرانیـان در سـیرجان عـلاوه بـر رفـع نیازهـای داخلـی کشـور و خودکفایـی در واردات گارنـت هـای مـورد نیـاز صنایـع سندبلاسـت ، واترجـت و میـکا در بلنـد مــدت 10 الــی 15 درصــد از تولیــد گارنــت و میکا جهــان ســهم تولیــد ایــران توســط شــرکت زنوبــر ایرانیـان خواهـد بـود.

کاربرد و مصارف گارنت :

برخی کاربردهاي متداول گارنت در صنعت بطور مختصر شرح داده مي شود :

 

– گارنت سندبلاست :

. ساخت کشتیها، تعمیر و نگهداري کشتي

. سـاخت و نگهـداري از سـازه هـاي فـولادي (دکلهـاي نفتـي، نیروگاههـا، انبارهـاي ذخیـره، پلهـا، بویلرهـا، ریلهـا، واگنهـا و  …)

. ساخت هواپیما و تکمیل اجزاء هواپیما (تیغه هاي توربین و … )

. ساخت و نگهداري از خطوط لوله فولادي – تمیز کردن جعبه ها

. حکاکي روي شیشه و خش انداختن روي شیشه

– گارنت واترجت :

در تکنیــک واترجــت، ســاینده هــا در محلــول آبــي بــا فشــاري در حــدود Psi 55000 (38/7 m.kg/m2) از سـر نـازل خـارج مـي شـوند. انـدازه دهانـه نـازل بـه مـوادي کـه بـراي بـرش بـکار بـرده مـي شـوند و شـرایط بـرش بسـتگي دارد، امـا معمـولاً قطـر دهانـه آن  mm 0/23 تـا mm 2/8 مـي باشـد.

اولیـن ویژگـي آن اینسـت کـه جرقـه تولیـد نمـي کنـد و در محیطهایـي کـه پتانسـیل انفجـار وجـود دارد ایمنـي را تامیـن مـي کنـد. دومیـن ویژگـي اینسـت، کـه تقریبـاً بـدون گرد و غبـار کار مـي کنـد.

قابلیـت انعطـاف و دقـت سیسـتم خـودکار پیشـرفته واترجـت ایـن امـکان را بوجـود مـي آورد کـه در شـمار زیـادي از کارخانـه هـاي صنعتـي و بـرش انـواع گوناگـون مـواد شـامل فـولاد، آلومینیـوم، پلاسـتیک، چـوب، مـواد ترکیبـي، شیشـه آلات، سـنگ، سـیمان، سـرامیک و مقـوا بـکار بـرده شـود. بـازار جهانـي ایـن صنعـت بـه 220.000 تـن گارنـت در سـال نیـاز دارد.

– ساینده هاي روکش شده :

سـاینده هـاي روکـش دار از دانـه هـاي سـاینده رده بنـدي شـده اي تشـکیل شـده انـد کـه بـر روي ورق هــاي کاغــذ یــا پارچــه چســبانده شــده انــد و بــه منظــور پرداخــت و یکنواخــت نمــودن سـطح مصنوعـات متنـوع بـکار مـي رونـد. سـاینده هـاي عمـده مـورد نظـر ایـن کاربـرد عبارتنـد از : آلومیــن، ســیلیکون کاربایــد، ســیلیس، گارنــت. نــوع و انــدازه دانــه بنــدي ســاینده هــا توســط کاربـرد نهایـي آنهـا تعییـن مـي شـوند. کاربـرد گارنـت بـه عنـوان یـک سـاینده روکـش دار امـروزه بـه پرداخـت کاري صنایـع چـوب محـدود مـي باشـد کـه در ایـالات متحـده آمریـکا بـازار مصرفـي حـدود  5000 تـن در سـال دارد.

کاغذهــا و پارچــه هــاي داراي روکــش گارنــت اصــولاً بــراي ســایش چــوب و همچنیــن پرداخــت چــرم، لاســتیک ســخت، پلاســتیک، شیشــه و فلــزات نــرم تــر بــکار مــي رونــد.

– پرداخت و صیقل :

پودرهــاي ســاینده پــرارزش نســبت بــه ســاینده هــاي روکــش دار پیشــرفت فــوق العــاده اي داشـته انـد و بـه منظـور پرداخـت دقیـق و یکنواخـت قطعـات الکترونیکـي، شیشـه هـاي خـاص و محصـولات دقیــق دیگــر بـکار مــي رونـد. مــواد سـاینده رقیــب ایـن مــاده عبارتنـد از قطعــات المــاس، ســیلیکون کاربایــد، ســرباره آلومیــن و پــودر ســیلیس.

همچنیـن پرداخـت توسـط گارنـت باعـث کاهـش زمـان پرداخـت مـي شـود. گارنـت سـطح مناسـبي را بدسـت داده و از بسـیاري مـواد سـاینده دیگـر ارزانتـر اسـت.

کاربرد و مصارف میکا :

انـواع کانـی هـای میـکا کاربردهـای مختلفـی بخصـوص در صنعـت دارنـد کـه در جـدول زیـر خلاصـه اي از کاربردهـاي میـکا در حوزه هـاي مختلـف و ویژگـي شـاخص مربوطـه ارائـه شـده اسـت.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید فایل زیر را مشاهده نمایید