سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

موسسات و مراکز خیریه

در ایـن بخـش مجموعـه زنوبـر ایرانیـان همـواره حمایـت خـود را به صـورت نقـدی و غیـر نقـدی از مراکـز خیریـه بـه عمـل آورده اسـت تـا بـا ایـن کار بتوانـد خـود را بـه صـورت غیـر مسـتقیم در اعمـال خیریه سـهیم سـازد.

  • کمک به آسایشگاه خیریه کهریزک
  • حمایت از آسایشگاه معلولین امام رضا (ع) شهر رودسر استان گیلان
  • کمک به شیرخوارگاه معلولین رفیده
  • کمک به آسایشگاه جانبازان ثارالله