سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

عمرانی

از دیگـر فعالیـت هـای کلیـدی مجموعـه زنوبـر ایرانیـان مسـاعدت بـه جامعـه محلـی در هنـگام بـروز حـوادث غیـر مترقبـه بـوده کـه همــواره بــر ایــن امــر بــه عنــوان یــک اصــل انســانی و اخلاقــی پایبنــد بــوده اســت. همچنیــن در کنــار ایــن دســت فعالیــت هــا همــواره فعالیــت هــای عمرانــی و زیرســاختی در مناطــق کمتــر برخــوردار در دســت اقــدام داشــته اســت.

  • بازسازی منازل افراد کم بضاعت کوت عبدالله استان خوزستان
  • کمک های غیر نقدی به سیل زدگان استان لرستان و خوزستان
  • کمک به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
  • آب رسانی به روستاهای استان فارس