سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

رفاهی و معیشتی

شـرکت معدنـی زنوبـر ایرانیـان در جهـت حمایـت از خانـواده هـای مناطـق کمتـر برخـوردار و آسـیب پذیـر کشـور هـر سـاله اقـدام بـه توزیـع بسـته هـای معیشـتی در زمینـه هـای مختلـف مـی نمایـد.

  • اهدای بسته های معیشتی به مناطق کمتر برخوردار استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان
  • توزیع پوشاک کودکان ویژه مناطق محروم
  • توزیع و پخش نذورات در ایام مذهبی