سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

توسعه سرمایه انسانی

مجموعـه زنوبـر ایرانیـان در کنـار سـایر فعالیـت هـای انجام شـده در بخـش مسـئولیت اجتماعی بـه منظـور ایجـاد تـوازن میـان کار و زندگـی کارکنـان ، مجموعـه ای از امکانـات رفاهـی بـرای کارکنـان و خانـواده هـای آنـان بـه منظـور تحقـق ایـن هـدف در نظـر گرفتـه اسـت.

  • پوشش بیمه های درمانی برای کارکنان و اعضای خانواده
  • اجرای طرح پایش سلامت ویژه کارکنان
  • پرداخت های مناسبتی به صورت کارت هدیه به مناسبت های ملی_مذهبی و اعیاد
  • اعطای هدایای نفیس برای تولد فرزند و ازدواج همکاران
  • پرداخت هزینه درمان بستری همکاران شرکت در دوران بیماری کرونا
  • اهدای لوازم تحریر ویژه فرزندان پرسنل
  • طراحی و تولید البسه مناسب کار برای پرسنل مجموعه
  • توزیع ماسک و مواد ضد عفونی ویژه پرسنل و خانواده