سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

آموزشی

یکـی از مهـم تریـن موضوعاتی که در چنـــد سـال اخیر مجموعه زنوبـر ایرانیـــان در چارچـوب مسـئولیت هـای اجتماعـی بـه آن پرداختـه اسـت بحـث توسـعه آمـوزش و پـرورش نیروی انسـانی بـه خصـوص در جوامـع محلـی بوده اسـت.
لــذا در ایــن خصــوص تمــام اهتمــام خــود را بــه کار گرفتــه اسـت تـا فرصتـی بـرای یادگیـری گـروه هـای آسـیب پذیـر ایـن جوامــع را فراهــم کنــد.

.      ساخت هنرستان فنی حرفه ای پسرانه زنوبر در سیرجان استان کرمان
.       افتتاح کتابخانه زنوبر ایرانیان در سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان
.       توزیع لوازم تحریر در مناطق محروم استان فارس ، سیستان و بلوچستان و کرمان
.       بورسیه دانش آموزان نمونه هنرستان زنوبر