نمودار سازمانی شرکت

مدیر عامل

قائم مقام

اجرایی

اداری