سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

امـروزه ورزش و تفریحـات سـالم در بیشـتر کشـورهای جهان به مثابـه یـک صنعـت مهـم و عامـل اثرگـذار در رشـد اقتصـادی و پویایــی مــورد توجــه ســازمان هــای مختلــف بــوده و در کنــار آن یکـی از مهـم تریـن شـاخه هـای اقتصـادی و سـرمایه پایـه سـلامت نیـز بـه شـمار مـی آیـد.
در همیــن راســتا شــرکت زنوبــر ایرانیــان چــه در بخــش ملــی و چــه در بخشــی ســازمانی خــود ایــن امــر را همــواره مــورد حمایــت قــرار داده اســت.

  • حمایت از تیم ملی بوکس در تورنمنت های بین المللی و مسابقات جهانی
  • حمایت از همکاران ورزشکار جهت شرکت در مسابقات استانی و کشوری