سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

محیط زیست

حفاظــت و ارتقــاء محیــــط زیســــت، میــــراث گذشــتگان بــرای مــا نیســت بلکــه بیشــتر امانتــی در دســت مــا بـــرای آینـــدگان اســت. بــرای زنوبر ایرانیان توجــه بــه حفــظ و ارتقـــاء محیـــط زیســت بــا تمـــام چالش هایــی کــه در صنعــت معـــادن و فلـــزات وجـــود دارد، امـــری اولویـــتدار محســـوب میشــــود. و بــر همیــن اســاس ،حفاظــت و ارتقــا محیــط زیســت یکــی از ارکان مســئولیت هــای اجتماعــی زنوبــر ایرانیــان اســت.

.      حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری و بیابان زدایی
.      درختکاری و توسعه فضای سبز در محل فعالیت مجتمع ها
.      کاهش مصرف انرژی در تولید محصولات
.      همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست