عمرانی

از دیگـر فعالیـت هـای کلیـدی مجموعـه زنوبـر ایرانیـان مسـاعدت بـه جامعـه محلـی در هنـگام بـروز حـوادث غیـر مترقبـه بـوده کـه همــواره بــر ایــن امــر بــه عنــوان یــک اصــل انســانی و اخلاقــی پایبنــد بــوده اســت. همچنیــن در کنــار ایــن دســت فعالیــت هــا همــواره فعالیــت هــای عمرانــی و زیرســاختی در مناطــق کمتــر برخــوردار در دســت اقــدام داشــته اســت.

  • بازسازی منازل افراد کم بضاعت کوت عبدالله استان خوزستان
  • کمک های غیر نقدی به سیل زدگان استان لرستان و خوزستان
  • کمک به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
  • آب رسانی به روستاهای استان فارس