تهیه پوشاک و آماده سازی جهت ارسال برای دانش آموزان-مهرماه سال 1399